Nawigacja
Strona Główna
Wydarzenia
Nabór do klas pierwszych
Kontakt

Szkoła
 O nas
 Kalendarium wydarzeń
 Lokalizacja
 Nasze szkoły
 Dyrekcja
 Grono pedagogiczne
 Wychowawcy
 Pedagog szkolny
 Rada Rodziców
 Biblioteka szkolna
 Dokumenty szkolne
 Hymn szkoły
 Rekrutacja elektroniczna
 Nasze sukcesy

buy cheap Mandala Painter 3.0 Professional oem download
Stowarzyszenie Absolwentów
 O stowarzyszeniu
 V Zjazd Absolwentów
 Sprawozdanie

Dla ucznia
 Dodatkowe dni wolne
 Plan lekcji
 Zestaw podręczników
 Prawa i obowiązki ucznia
 Zajęcia dodatkowe

Dla rodziców
 Zebrania rodziców
 Wymagania edukacyjne
 Dobra Szkoła -MEN
 Dobra Szkoła - KO

Organizacje
 Samorząd Uczniowski
 Klub Europejski
 KOMiS
 PCK

Linki
 CKE
 OKE - Jaworzno
 Ministerstwo Edukacji Narodowej
 Kuratorium Oświaty - Katowice
 Centrum Kształcenia Zawodowego

Zasady naboru do klas pierwszych
SZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI
na rok szkolny 2018/2019
w ZESPOLE SZKÓŁ W SZCZEKOCINACHPODSTAWA PRAWNA
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr 95, poz. 425) (zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 60, Dz.U. z 2016 r. poz. 2169, Dz.U. z 2016 r. poz. 1985, Dz.U. z 2016 r. poz. 1954, Dz.U. z 2016 r. poz. 1010)
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę-prawo oświatowe (Dz.U. z 2017
r. poz. 60).
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U z 2017 poz. 586).
4. Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty nr OA-OR.110.1.2.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy pierwszej trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na semestr pierwszych publicznych szkół policealnych, do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych na rok szkolny 2017/2018.

§ 1

Postanowienia ogólneW Zespole Szkół w Szczekocinach rekrutacja do klas pierwszych prowadzona jest
w sposób elektroniczny:

- kandydaci do Liceum Ogólnokształcącego oraz Szkoły Branżowej I Stopnia dokonują rejestracji elektronicznej na stronie: www.slaskie.edu.com.pl za pośrednictwem macierzystego gimnazjum,
w domu lub w sekretariacie Zespołu Szkół w Szczekocinach

- oferta edukacyjna w województwie śląskim będzie dostępna na stronie : www.slaskie.edu.com.pl

- rejestracja będzie możliwa od 18 maja do 18 czerwca 2018r. do godz. 12.00


§ 2

Warunki przyjęcia

1.W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie będą mogli kształcić się w Zespole Szkół w Szczekocinach
w Liceum Ogólnokształcącym oraz Szkole Branżowej I Stopnia, w oddziale wielozawodowym.

2. Uczniowie rozpoczynający naukę w Liceum Ogólnokształcącym będą mogli realizować w zakresie
rozszerzonym trzy przedmioty wybrane spośród: matematyki, języka polskiego, języka angielskiego,
biologii, geografii , wiedzy o społeczeństwie. W Liceum Ogólnokształcącym planowane jest utworzenie
grupy mundurowej, pozwalającej na zdobycie wiedzy i umiejętności związanych ze specyfiką pracy w
służbach mundurowych. Obowiązywać będzie nauka dwóch języków obcych: języka angielskiego
i języka niemieckiego lub języka rosyjskiego.

3.O przyjęciu do klasy pierwszej w Zespole Szkół w Szczekocinach decyduje suma punktów
- maksymalnie 200. Składają się na nią :
a) punkty za wyniki egzaminu gimnazjalnego(maksymalnie 100 punktów),
b) punkty uzyskane w wyniku przeliczenia ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum
oraz w wyniku przeliczenia innych osiągnięć( maksymalnie 100 punktów).

W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego wynik przedstawiony w
procentach z:
1) języka polskiego,
2) historii i wiedzy o społeczeństwie,
3) matematyki,
4) przedmiotów przyrodniczych,
5) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym
– mnoży się przez 0,2 ( maksymalnie 100 punktów)

W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie
ukończenia gimnazjum, za oceny wyrażone w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 18 punktów;
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;
c) dobrym – przyznaje się po 14 punktów;
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty
( maksymalnie 72 punkty)
4.Podczas rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego przeliczane na punkty będą oceny na świadectwie
gimnazjalnym z następujących zajęć edukacyjnych: języka polskiego, matematyki, języka angielskiego,
biologii lub geografii.
Podczas rekrutacji do Szkoły Branżowej I Stopnia przeliczane na punkty będą oceny na świadectwie
gimnazjalnym z następujących zajęć edukacyjnych: języka polskiego, matematyki, zajęć technicznych
i informatyki.
5. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.

6. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej,
w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się
3 punkty.
7. Za szczególne osiągnięcia w konkursach , turniejach i zawodach- maksymalnie 18 punktów

Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim
organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów.

Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub
ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim,
a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym
przez kuratora oświaty:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –
przyznaje się 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –
przyznaje się 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim
lub wojewódzkim,
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów nieobjętych ramowym planem nauczania
szkoły –przyznaje się 2 punkty

Za uzyskanie wysokiego miejsca w innych zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych,
organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,
c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

8.W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy,
artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na
świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie
tego ucznia w tych zawodach, maksymalnie 18 punktów.


9. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, przelicza
się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii,
chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia
gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:

- języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;

- z historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;
oraz liczbę punktów uzyskana po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2

- z biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;
oraz liczbę punktów uzyskana po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4

- języka obcego nowożytnego i jednego przedmiotu do wyboru oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów,
c) dobrym – przyznaje się 13 punkty,
d) dostatecznym – przyznaje się 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.


Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym


1. Od 18 maja 2018r. do 18 czerwca 2018r. – składanie wniosków o przyjęcie do szkoły
ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia wraz z dokumentami
określonymi w ustawie o systemie oświaty ,potwierdzającymi spełnianie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

2. Od 22 czerwca 2018r. do 26 czerwca 2018r.- uzupełnianie wniosków o przyjęcie do szkoły
ponadgimnazjalnej, trzyletniej szkoły branżowej I stopnia o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz
o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

3. Do 5 lipca 2018r.- weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły
ponadgimnazjalnej, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia dokumentów potwierdzających spełnianie
przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
w tym ewentualne pozyskanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej dokumentów
potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach , o których mowa w art. 20 ust. 7 ustawy
o systemie oświaty.

4. 6 lipca 2018r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

5. Od 6 lipca 2018r.- wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na
badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru
kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia
o wyborze tej szkoły.

6. Od 6 lipca 2018r. do 12 lipca 2018r.- potwierdzanie przez rodzica kandydata / kandydata
pełnoletniego woli uczęszczania do wybranej szkoły - przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia
gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, a w przypadku szkoły
prowadzącej kształcenie zawodowe- także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o
braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

7. 13 lipca 2018r.- podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.Terminy w postępowaniu uzupełniającym1. Od 13 lipca 2018r. do 17 lipca 2018r. –– składanie wniosków o przyjęcie do szkoły
ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia wraz z dokumentami
określonymi w ustawie o systemie oświaty ,potwierdzającymi spełnianie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
.
2. Do 9 sierpnia 2018r.- weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły
ponadgimnazjalnej, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia dokumentów potwierdzających spełnianie
przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
w tym ewentualne pozyskanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej dokumentów
potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach , o których mowa w art. 20 ust. 7 ustawy
o systemie oświaty.

3. 10 sierpnia 2018r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
4. Od 10 sierpnia 2018r.- wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na
badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru
kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia
o wyborze tej szkoły.
5. Do 13 sierpnia 2018r.- potwierdzanie przez rodzica kandydata / kandydata pełnoletniego woli
uczęszczania do wybranej szkoły - przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum
i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, a w przypadku szkoły
prowadzącej kształcenie zawodowe- także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o
braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
6. 14 sierpnia 2018r.- podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.


W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji z wnioskiem
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata. Uzasadnienie sporządza się w terminie
5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem, o którym mowa wyżej. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.


moderator1 dnia marzec 02 2018 08:23:10 · Drukuj

Wydarzenia
Podsumowanie

I SZCZEKOCIŃSKI FESTIWAL DIALOGU KULTUR

Zakończenie roku szkolnego 2017/218

Dobry Start

VI Zjazd Absolwentów

Sukces w Międzynarodowym Konkursie

O nowym projekcie na spotkaniu z rodzicami

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

VI Ogólnoszkolny Zjazd Absolwentów

Dzień otwarty


Wszystkie wydarzenia


SponsorKalendarz
Dziś jest:

Poniedziałek
20 Sierpnia 2018 r.


Jest to:
232
dzień w roku.imieniny obchodzą:

Bernard, Samuel, Sobiesław, SabinaKontakt
Adres: ul. Spacerowa 12
42-445 Szczekociny
Telefon: (34) 35 57 476
Faks: (34) 35 57 476
E-mail:
zs_szczekociny@poczta.onet.pl

Projekty Edukacyjne
 Documaster Campus
 Erasmus+
 Szczekocińska Edukacja - Liga Otwartych Głów
 Comenius
 Gminowo
 MAM ZAWÓD – MAM PRACĘ W REGIONIE
 Partnerzy z nauce
 Wybieram – Realizuję – Osiągam
 Liderzy Przedsiębiorczości
 Awangarda w Szczekocinach
  "Żydzi szczekocińscy. Odkrywanie śladów i przywracanie pamięci"
 Czwarta władza z klasą
 Moja firma w mojej gminie
 Przyjazna szkoła
 Szkoła Marzeń

Copyright © 2011
Powered by PHP-Fusion ©Zespól szkól w Szczekocinach1030023 Unikalnych wizyt