Nawigacja
Strona Główna
Wydarzenia
Nabór do klas pierwszych
Kontakt

Szkoła
 O nas
 Kalendarium wydarzeń
 Lokalizacja
 Nasze szkoły
 Dyrekcja
 Grono pedagogiczne
 Wychowawcy
 Pedagog szkolny
 Rada Rodziców
 Biblioteka szkolna
 Dokumenty szkolne
 Hymn szkoły
 Rekrutacja elektroniczna
 Nasze sukcesy

buy cheap Mandala Painter 3.0 Professional oem download
Stowarzyszenie Absolwentów
 O stowarzyszeniu
 V Zjazd Absolwentów
 Sprawozdanie

Dla ucznia
 Dodatkowe dni wolne
 Plan lekcji
 Zestaw podręczników
 Prawa i obowiązki ucznia
 Zajęcia dodatkowe

Dla rodziców
 Zebrania rodziców
 Wymagania edukacyjne
 Dobra Szkoła -MEN
 Dobra Szkoła - KO

Organizacje
 Samorząd Uczniowski
 Klub Europejski
 KOMiS
 PCK

Linki
 CKE
 OKE - Jaworzno
 Ministerstwo Edukacji Narodowej
 Kuratorium Oświaty - Katowice
 Centrum Kształcenia Zawodowego

Szkoła Marzeń


Projekt Szkoła Marzeń był projektem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa prowadzonego w ramach programu Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006, Dz. 2.1 Zwiększenie dostępu do edukacji – promocja kształcenia przez całe życie; Typ „Dotacje dla szkół na projekty rozwojowe”. Organizatorami programu Szkoła Marzeń byli: Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży. Projekt ten był pierwszym w kraju skierowanym do szkół programem pomocy dla dzieci z gmin wiejskich – zwiększenia ich szans na realizację swoich marzeń edukacyjnych i życiowych. Celem programu było umożliwienie szkołom aktywnych działań w zakresie przygotowania i realizacji własnych programów rozwojowych ukierunkowanych na zwiększanie szans edukacyjnych i życiowych uczniów szkół wiejskich dzięki wspólnej pracy nauczycieli, zaangażowaniu społeczności lokalnej i stworzeniu lokalnych programów rozwoju oświaty. W wakacje szkoły chcące wziąć udział w programie musiały przygotować własne projekty, plany działań, programy rozwoju szkoły (roczne i pięcioletnie) i wnioski o dotację. W konkursie preferowane były wnioski składane przez koalicje szkół pracujących w tym samym środowisku (gminie, powiecie) i współpracujące z innymi instytucjami lokalnymi, również prywatnymi, a także z udziałem rodziców, jeśli złożą deklarację o współpracy. Premiowany był również udział samorządu, jeśli zadeklarował wsparcie 33 % (1/3 przyznanej kwoty rocznie) przez trzy kolejne lata na realizację programu. Przyjmowanie wniosków zostało zakończone 5 września 2005 r. Wpłynęło 1490 wniosków o dotację. Projekty szkół oceniało 66 asesorów. Do realizacji w ramach programu Szkoła Marzeń zostały wybrane 443 projekty (a wśród nich nasz, jako jednej z nielicznych szkół średnich). Szkoły, które przygotowały najlepsze projekty otrzymały dotację finansową oraz wsparcie w postaci szkoleń.
Nasz Projekt „Szkoła Marzeń” realizowany w naszym liceum opierał się przede wszystkim na głębokim zrozumieniu, czym jest prowincja, jakie niesie ze sobą zagrożenia oraz jakie stwarza szanse. Miał umożliwić uczniom mieszkającym na prowincji lepsze, bardziej świadome radzenie sobie z rzeczywistością w nowych warunkach społeczno – ekonomicznych. Tym, którzy wybiorą życie poza prowincją miał pomóc odnaleźć się w świecie trudnych wyzwań, pozostających na prowincji powinien zachęcić do odnalezienia wartości w otaczającym świecie oraz zmobilizować do pracy służącej społeczności lokalnej. Projekt realizowany w naszej szkole obejmował trzy obszary, w ramach, których były podejmowane różnorodne działania:
Mała Ojczyzna — poznanie Małej Ojczyzny i odnalezienie piękna i wartości w świecie najbliższym. Działania w ramach tego obszaru obejmowały między innymi: kwalifikowane wycieczki z udziałem specjalistów w danej dziedzinie np. historyka sztuki, zbieranie materiałów o Małej Ojczyźnie i zorganizowanie sesji interdyscyplinarnej jej poświęconej, zorganizowanie sesji i warsztatów poświęconych „Problemom z pamięcią”, podejmującym zagadnienia wielokulturowości Szczekocin.
Solidarność — wspólne zmierzenie się z problemami prowincji takimi jak: bieda, patologie, bierność, kompleksy. W ramach tego obszaru organizowane były różnorodne działania we współpracy ze środowiskiem lokalnym, które miały służyć pobudzeniu do aktywności i dawaniu nadziei na przyszłość między innymi poprzez wolontariat młodzieży, szkolenia i warsztaty dotyczące uzależnień i współuzależnień, pomocy absolwentom szkoły w aktywnym poszukiwaniu pracy, działalność SzOK–u (Szkolnego Ośrodka Kariery), warsztaty przedsiębiorczości i konkurs — „Zostań swoim szefem”.
Ciekawość i aktywność — zachęcanie do aktywnego życia, budzenie aspiracji intelektualnych, uczenie twórczego myślenia i dyskutowania. W ramach tego obszaru prowadzone były zajęcia teatralne, różne koła zainteresowań m.in. koło astronomiczne ALTAIR, koło języka angielskiego, koło filmoznawcze, koła historyczne; sesje Klubu Europejskiego podejmujące ważne problemy współczesnego świata, sesje popularnonaukowe i spotkania z ciekawymi ludźmi organizowane przez Klub Otwartej Myśli i Słowa (KOMiS).
W programie „Szkoła Marzeń” zostały zaprojektowane działania, które odpowiadały czterem priorytetom:
Priorytet 1. — Rozwój szkoły w kierunku zapewnienia równych szans edukacyjnych uczniom, w tym uczniom niepełnosprawnym.
Priorytet 2. — Umożliwienie uczniom zdobywania dodatkowej wiedzy i umiejętności w kontekście wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej.
Priorytet 3. — Kształtowanie u uczniów aktywnych postaw wobec przemian społecznych.
Priorytet 4. — Wzmocnienie roli szkoły w aktywizowaniu społeczności lokalnych wokół wspólnych działań na rzecz edukacji i wychowania młodzieży.
Czyli działania, które służyć miały szeroko pojętemu zwiększaniu szans edukacyjnych i życiowych dzieci ze szkół wiejskich. Naszymi działaniami w tym projekcie były, więc:
English is for Me (zajęcia z języka angielskiego dla uczniów mających problemy w nauce).
English for Matura (celem tych zajęć było przybliżenie i oswojenie uczniów z formą egzaminu, technikami egzaminacyjnymi oraz kształtowanie umiejętności praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy w trakcie rozwiązywania typowych zadań maturalnych).
Das Abitur in Deutsch (zajęcia języka niemieckiego, których celem było przybliżenie i oswojenie uczniów z formą egzaminu, technikami egzaminacyjnymi oraz kształtowanie umiejętności praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy w trakcie rozwiązywania typowych zadań maturalnych).
Koło astronomiczne „ALTAIR” (cotygodniowe zajęcia z zastosowaniem metody projektu, sesja fizyczno-astronomiczna pod hasłem „Zrozumieć wszechświat...”, wykład pt. „Różne dzieje Big-Bangów” wygłoszony przez dr hab. Tomasza Michniowskiego (KUL), sesja fizyczno-astronomiczna i warsztaty pod hasłem „Przybliżmy kosmos...”, „Magnetyzm wokół nas” przeznaczona dla uczniów gimnazjów, wycieczka do Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, gdzie na Wydziale Fizyki młodzież uczestniczyła w wykładzie oraz pokazach doświadczeń z fizyki (optyki) „Poznanie poprzez widzenie”).
— Koła historyczne: „Wydarzenia II wojny światowej. Historia Szczekocin i okolic” oraz „Przeszłość daleka i bliska” (program spotkań podzielony został na dwa bloki tematyczne: jeden poświęcony był historii Małej Ojczyzny, a drugi ocenie działalności wybranych postaci historycznych. Podczas zajęć uczniowie zapoznali się z życiorysami osób, które miały wpływ na losy Polski oraz tych, które zaznaczyły się w historii Małej Ojczyzny).
— Sekcja sportowa: piłka ręczna dziewcząt, aerobic i wszelkie jego odmiany (celem zajęć było kształtowanie piękna, estetyki ruchu, koordynacji, pamięci ruchowej a przede wszystkim propagowanie zdrowego trybu życia).
„Trzech Panów w łódce” – KOMiS (spotkania dyskusyjne poświęcone nowym i ważnym książkom: Zygmunt Bauman - „Życie na przemiał”, Andrzej Chwalba – „III Rzeczpospolita. Raport specjalny”, Józef Życiński – „Odyseusz czy playboy?”, Agnieszka Graff – „Świat bez kobiet. Płeć w polskim życiu publicznym”, Robert Kagan – „Potęga i raj – Europa i Ameryka w nowym porządku świata”, Guy Sorman - „Made in USA”).
„Spotkania z osobowością” – KOMiS (spotkania z osobowościami świata nauki i kultury: „Dyskurs historii a dyskurs pamięci” (wykład i warsztaty dr Jacka Leociaka, Instytut Badań Literackich PAN), „Odzyskiwanie Zagłady. Polska literatura najnowsza wobec Holocaustu” (wykład prof. dr hab. Przemysława Czaplińskiego, UAM, Poznań), „Polska po „Sąsiadach” J. T. Grossa” (warsztaty prof. dr hab. Przemysława Czaplińskiego), „Inny, Inna, Inne.” (wykład i warsztaty prof. dr hab. Krzysztofa Kłosińskiego, UŚ, Katowice), „Czytanie zabytków” (wykład i warsztaty dr Katarzyny Brzeziny, UJ, Kraków)).
„Zostań swoim szefem” – warsztaty i konkursy (w trakcie warsztatów ich uczestnicy (uczniowie i mieszkańcy Szczekocin): zapoznali się z procedurą tworzenia własnej firmy, poznali zasady opodatkowania małych firm, stworzyli uproszczony biznesplan, zostali wdrożeni w tajniki zarządzania i marketingu w małej firmie, odbyli szkolenie w zakresie obsługi kas fiskalnych, odbyli szkolenie w zakresie Dobrych Praktyk Higienicznych GHP oraz podstaw systemu HACCP).
Szkolny Ośrodek Kariery – SzOK (konsultacje z opiekunem SzOK-u na temat zmian na rynku pracy i planowania własnej ścieżki edukacyjno-zawodowej, możliwość skorzystania z informatorów, broszur, ulotek, które znajdują się w punkcie konsultacyjnym i na tablicy informacyjnej, współpraca z Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej, Urzędem Pracy, Klubem Integracji Społecznej, w ramach której odbywały się zajęcia prowadzone przez pracowników tych instytucji, kursy obsługi kasy fiskalnej oraz wychowawcy kolonijnego zorganizowane przy pomocy OHP i KIS-u dla uczniów i mieszkańców miasta i gminy).
Poznawanie Małej Ojczyzny (poznanie Małej Ojczyzny i odnalezienie piękna i wartości w świecie najbliższym; wycieczki z udziałem specjalistów w danej dziedzinie np. historyka sztuki, zbieranie materiałów o Małej Ojczyźnie).
— Koło filmoznawcze: „Kino zwierciadłem rzeczywistości. Popiół i diament polskiego filmu” (projekcje i interpretacje polskiego kina powojennego (25 filmów), których celem było zapoznanie młodzieży z kinem polskim, kształtowanie umiejętności interpretacji i analizy dzieła filmowego oraz poznanie Polski i Polaków w filmowej interpretacji) oraz „Windows on Britain”.Pamięć i tożsamość (działanie to miało na celu zwrócenie uwagi i uwrażliwienie uczniów na problem wielokulturowości Szczekocin).
„Uczmy się dyskutować” – Klub Europejski (głównym celem działania było uczenie sztuki prowadzenia dyskusji, otwartości, tolerancji dla poglądów innego człowieka oraz kształtowanie świadomości obywatelskiej).
Małe Formy Teatralne także w języku angielskim (głównym celem kółka teatralnego była edukacja młodzieży w procesie wychowania przez teatr, dający możliwość wielopłaszczyznowego rozwoju intelektualnego i emocjonalnego. Przygotowując przedstawienia w języku angielskim uczniowie mieli także możliwość doskonalenia znajomości tego języka oraz jego praktycznego wykorzystania).
Turniej Jednego Wiersza o „Laur Wespazjana Kochowskiego” (celem konkursu była popularyzacja wybitnego twórcy polskiej kultury barokowej – Wespazjana Kochowskiego, a przede wszystkim rozwijanie zainteresowań twórczością własną. W naszym projekcie działanie to miało zwrócić uwagę zarówno młodzieży jak i mieszkańców na lokalnych twórców oraz uwrażliwić wszystkich na sztukę).
Pomóż Sobie i innym (warsztaty dla uczniów prowadzone przez psychologa, których celem było: uczenie asertywności, ukazanie zagrożeń związanych z uzależnieniem, kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania konfliktów i prowadzenia dialogu oraz uświadomienie uczniom problemów współuzależnienia; akcja „Honorowy Dawca Krwi”; spotkania integracyjne uczniów Zespołu Szkół w Szczekocinach i wychowanków Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bogumiłku; Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy).
ABC komputera i Internetu – kurs komputerowy dla społeczności lokalnej (kurs komputerowy dla społeczności lokalnej, celem którego było opanowanie przez uczestników podstaw obsługi komputera i umiejętności korzystania z Internetu).
Survival English for work and travel – kurs języka angielskiego dla społeczności lokalnej (zajęcia z języka angielskiego dla mieszkańców miasta i gminy Szczekociny, które odbywały się raz w tygodniu, a ich celem było opanowanie przez uczestników podstaw tego języka).
Turniej Informatyczny oraz warsztaty dla gimnazjalistów (w turnieju uczestniczyli uczniowie okolicznych gimnazjów, którzy przygotowywali prezentacje multimedialne przedstawiające inicjatywy, działania i ludzi, którzy przyczynili się do powstania w Małej Ojczyźnie dobra i piękna. Celem projektu było pokazanie zmian, jakie nastąpiły w Polsce po 1989 roku).
Czytelnia multimedialna (mogli z niej korzystać uczniowie Zespołu Szkół, ich rodzice, mieszkańcy społeczności lokalnej, uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów).
Ukoronowaniem naszych działań była prezentacja regionalna w Koszęcinie, po której to nasza młodzież została zaproszona na prezentację ogólnopolską do Warszawy na Zamek Królewski. Byliśmy jedynymi reprezentantami szkół średnich województwa śląskiego, a występ naszych uczniów został pokazany przez Telewizję Polską TVP2.

Koordynatorzy projektu „Szkoła Marzeń”


Wydarzenia
Zagraniczne praktyki

26. Finał już za nami!

Kółko teatralne zaprasza na...

26 Finał WOŚP

Wesołych Świąt!

Spotkanie rodziców z wychowawcami klas

Jasełka

Younet Parma

Cykl spotkań z naszymi absolwentami

Święto Niepodległości


Wszystkie wydarzenia


SponsorKalendarz
Dziś jest:

Niedziela
21 Stycznia 2018 r.


Jest to:
21
dzień w roku.imieniny obchodzą:

Agnieszka, Jarosław, NoraKontakt
Adres: ul. Spacerowa 12
42-445 Szczekociny
Telefon: (34) 35 57 476
Faks: (34) 35 57 476
E-mail:
zs_szczekociny@poczta.onet.pl

Projekty Edukacyjne
 Documaster Campus
 Erasmus+
 Szczekocińska Edukacja - Liga Otwartych Głów
 Comenius
 Gminowo
 MAM ZAWÓD – MAM PRACĘ W REGIONIE
 Partnerzy z nauce
 Wybieram – Realizuję – Osiągam
 Liderzy Przedsiębiorczości
 Awangarda w Szczekocinach
  "Żydzi szczekocińscy. Odkrywanie śladów i przywracanie pamięci"
 Czwarta władza z klasą
 Moja firma w mojej gminie
 Przyjazna szkoła
 Szkoła Marzeń

Copyright © 2011
Powered by PHP-Fusion ©Zespól szkól w Szczekocinach941751 Unikalnych wizyt